نمونه کارهای طراحی سایت نمونه کارهای طراحی سایت

طراحی سایت و سئو شرکت خدمات انرژی تانیر

طراحی سایت و سئو شرکت خدمات انرژی تانیر

طراحی سایت و سئو شرکت خدمات انرژی تانیر با جدیدترین متدهای طراحی سایت و سئو بصورت ریسپانسیو توسط کاسپید به زبان فارسی طراحی گردید. گروه تانیر در راســتای تامیــن و بهره بــرداری از نیروگاه هــای تولیــد پراکنــده، فعالیــت خــود را از ســال 1383 آغــاز نمــوده اســت و عمــده تمرکــز ایــن شــرکت بــرروی نیروگاه هــای مقیــاس کوچــک بــا فــن آوری موتور ژنراتورهــای دائــم کار گاز ســوز مجهــز بــه سیســتم بازیافــت حــرارت و بــرودت بوده است که در جهت معرفی هرچه بهتر شرکت و جذب مخاطب از طریق اینترنت، کاسپید طراحی سایت این شرکت را بازطراحی کرده است. 

در طراحی سایت شرکت خدمات انرژی تانیر معرفی کامل شرکت، خدمات، محصولات، پروژه های اجرا شده و در حال اجرا بهمراه بخش های اطلاع رسانی که همگی در فاز آنالیز کاسپید تحلیل و نهایی شده بود این سایت را از دیگر رقبای خود متمایز کرده است. شرکت طراحی سایت کاسپید طراحی سایت و سئو شرکت خدمات انرژی تانیر ا را بر اساس آخرین متدها و استانداردهای گوگل پیاده سازی و پس از ورود اطلاعات کامل آپلود کرد.

برخی برند های طرف قرارداد با کاسپید
 • زعفران سحرخیززعفران سحرخیز
 • شرکت نیک کالاشرکت نیک کالا
 • صنایع غذایی مارینصنایع غذایی مارین
 • شرکت تهران داروشرکت تهران دارو
 • شرکت زرین غزال (بستنی دایتی)شرکت زرین غزال (بستنی دایتی)
 • شرکت پاکسانشرکت پاکسان
 • فدراسیون فوتبالفدراسیون فوتبال
 • بیمه رازیبیمه رازی
 • چیچکچیچک
 • بهریزانبهریزان
 • برنج آوازهبرنج آوازه
 • پخش قاسم ایرانپخش قاسم ایران
 • لینا نیکلینا نیک
 • عطر بیکعطر بیک
 • امرسانامرسان
 • صنایع غذایی هانیصنایع غذایی هانی
 • نوین زعفراننوین زعفران
 • صنایع غذایی شام شامصنایع غذایی شام شام
 • شرکت ایران گلابشرکت ایران گلاب
 • هتل مارینا پارک کیشهتل مارینا پارک کیش
 • شرکت ایرانکو (سونی)شرکت ایرانکو (سونی)
 • شرکت ساپکوشرکت ساپکو
 • چینی زرینچینی زرین
 • پمپ ایرانپمپ ایران
 • مارگارینمارگارین
 • صنایع غذایی ب.آصنایع غذایی ب.آ
 • جهان ترابر ماهانجهان ترابر ماهان
 • کیش ایرکیش ایر
 • خانه و آشپزخانهخانه و آشپزخانه
 • پارمیداپارمیدا